KELKİT PLATFORMU

I.BÖLÜM: AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK-DEYİMLER-KURULUŞ

PLATFORMUN ADI : KELKİT PLATFORMU (Kelkit Havzasında yer alan Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat olmak üzere beş (5) il valiliği ; Köse, Kelkit, Şiran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, Akıncılar, Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Almus, Niksar, Erbaa olmak üzere onbeş (15) ilçe ile bu ilçelere bağlı belde belediyeleri, ÇEKÜL Vakfı ve yukarıda adı geçen beş (5) ile ait Kelkit Platformu amaçlarına uygun olmak kaydı ile halen faaliyet gösteren gönüllülük esasına dayalı temsilcilik ve şube halindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platform)dur. Platformun kısa adı (KEP) olarak anılmıştır.

KELKİT PALTFORMU KURULUŞ MERKEZİ: Platformun Kuruluş merkezi Tokat ilidir. Platform Yürütme Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.

KELKİT PLATFORMUNUN ÇALIŞMA ALANLARI VE SÜRESİ: Kelkit platformunun faaliyetleri platforma ortak belediyeler ile tüzük, yönetmelik veya vakıf senetlerindeki hükümler çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının yetki alanları ile sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır.

AMACI: Bilinen altı bin yıllık tarihi gelişimi içinde üstünde yaşayanlara ait tarihi mekanları, yaşayanların kültür varlıkları ve doğanın kendisine sunduğu eşsiz zenginlikleri ile Kelkit Irmağının oluşturduğu Kelkit havzasının havza boyutunda yer alan il ve ilçelerdeki tabi dokunun korunması, tabi yaşamın turizme açılması il ve ilçelerdeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması, korunması ve onarılması bütün bu iş ve işlemlerin; kültür ve doğal varlıkların korunmasına ilişkin yasal çerçevelerde yürütülmesi; Bölgedeki yer altı ve yerüstü zenginliklerinin araştırılması, yaban hayatın korunması ve tarımın gelişmesi için alternatif proje hazırlanması, üretim çeşitliliğinin artırılması, su kaynaklarının, bitki, ağaç topluluklarının korunması ;

Bölgenin ekonomik girdi sağlayacak açılımlarla tanıtılması. Bölgenin geleceğine yönelik bir vizyon geliştirilmesi.

Temel değerlerin ortaya konması; bu sürece yönelik kararların alınması ve bu kararlara toplumun tüm kesimlerinin açık olması.

Katılımı teşvik edici politikaların ve mekanizmaların geliştirilmesi. Bölgenin doğru, radikal değişimleri için ortak noktalarda buluşma ve uzlaşma sağlanması.

Yerel ortaklar arasında sorumlulukların dengeli bir şekilde paylaşılması. Öncelikli sorun alanlarının ve bunların nedenlerinin belirlenmesi bölgenin havza boyutunda gelişmesine yönelik ortak bir vizyon üzerinde mutabık kalınması. Kelkit Platformunun amacını oluşturur

KAPSAM : Bölgedeki kültür ve doğal varlıkların bozulmadan yok edilmeden gelecek nesillere ulaştırma anlamındaki amaca uygun tüm konuları ve havza boyutundaki tüm İl Valilikleri, İl Özel İdareleri, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile aynı yerlerdeki amacı Kelkit Platformunun amacına uygun sivil toplum kuruluşları ve ilkelerini kapsar.
DAYANAK : Kelkit Platformu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 63.'ncü maddesi ile tanınan ilke doğrultusunda kurum ve kuruluşların alacağı kararlar, Çekül Vakfı senedinin 3.maddesinde yer alan vakfın amaçlarına ilişkin bölümüne uygun olarak ve gönüllülük ilkesi baz alınarak hazırlanmıştır.

PLATFORMDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR:

Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat olmak üzere 5 ilin Valilikleri
Tokat G.O.P Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
Köse, Kelkit, Şiran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, Akıncılar, Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Almus, Niksar, Erbaa olmak üzere onbeş (15) ilçe ile bu ilçelere bağlı belde belediyeleri.
ÇEKÜL Vakfı
Yukarıda adı geçen 4 ile ait Kelkit Platformu amacına uygun olmak kaydı ile halen faaliyet gösteren temsilcilik ve şube halinde olan sivil toplum kuruluşları (yönetim kurulu kararları ile katılabilirler)

KELKİT PLATFORMU-KURULUŞ: Kelkit platformu dünya gündeminde yazılı anlamda Rio konferansı ile başlayan sivilleşme, yaşanabilirlik, yapabilir kılmak ve koruma ilkelerinin ışığında toplum bireylerinin müdahele ve sahipleme fikrinin güçlendirilmesi kentsel hakların geliştirilmesi için bölgedeki sivil gurupların hoş görü, saygı ve anlayış noktalarında Kelkit Platformunun amacında ve kapsamında birleştirilmesi; Bölgedeki yapılan resmi yada gayri resmi bu yöndeki çalışmaların sürekli denetiminin sağlanması; Kısaca bölgenin havza boyutunda sorunlarına sahip çıkılmasını özendiren demokratik, bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur.

PLATFORMUN FAALİYETLERİ :

Yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek,bölge sorunlarını demokratik platformda tartışmak.Bölgenin öncelikli sorunlarını belirlemek ve değişik düşünceleri ve önerileri belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.
Yerel yönetimlerde karar alma sürecine bölge halkının her kesiminin temsilcilerinin en geniş katılımını sağlamak.Bölge siyasi kavramını yerleştirmek ve platform bünyesinde bölge siyasetini,değişik toplumsal temsilcilerinin getireceği farklı yaklaşımlarla oluşturmak.
Yerel yönetimleri en geniş biçimde halkın denetimine açmak,öneri ve eleştiri mekanizmalarını yaygınlaştırarak,denetim olgusunun işlerliğini sağlamak.Bölge sorunları ve ihtiyaçlarının tespiti ile bunların çözümü yolarının belirlenmesi konusunda fikir üretmek. Bunu bölge halkının dikkatine sunmak ve katılımını sağlamak.
Hemşehrilik bilincini bölge boyutunda anlatmak ve artırmak.
Bölgenin ekonomik,sanatsal,kültürel, eğitim, sağlık ve tarımsal gelişme hedeflerini belirlemek. Belirlenen hedeflere uygun stratejiler planlamak.
Halkı bölgedeki yerel yönetimler karşısında sadece sorunlardan yakınan konumdan çıkartıp,sorunların tespiti ve çözüm üretimi süresince etkin hale getirmek.
Demokrasinin tabanda gelişeceği düşüncesiyle sivil toplum kuruluşlarının kuruluş ve gelişmelerine katkıda bulunmak.

II.BÖLÜM

MADDE I : KELKİT PLATFORMU PLANLAMA SÜRECİ
Mevcut plan ve programların,sürdürülebilir gelişme hedefleri ve Kelkit Platformu ilkelerinin ışığında gözden geçirilmesi.
Uzun dönemli hedeflere dayalı olarak,kısa dönemli eylem planları hazırlanması ve sorumlulukların yerel ortaklar arasında bölüşümü.

Tüm Kelkit Platformu faaliyetleri ile yatay olarak kesişecek şekilde katılımcı bir sürecin başlatılması, sürdürülmesi, bu amaçla çeşitli çalışma grupları,forumlar,ortak çalışma toplantıları ve diğer katılımcı mekanizmalar içeren; yerel ortaklıklara dayalı bir "Yönetim" anlayışı geliştirilmesi, bu bağlamda bir planlama dahilinde çalışmaların sürdürülmesi Kelkit Platformunun planlama sürecini oluşturacaktır.

MADDE II : ORGANLAR

Kelkit Platformu Tüzüğü içerisinde isimlendirilmiş olan

A- Onur Kurulu
B- Genel Kurul
C- Danışma Kurulu
D- Yürütme Kurulu

MADDE III : ORGANLARIN OLUŞUMU :

Onur Kurulu : Kelkit Platformu ; Platform Yürütme Kurulu'nca çağrı yapılarak yapılacak olan seçimlerde Kelkit Platformu Yürütme Kurulu'nca belirlenmiş en az yedi (7) en fazla yirmibir (21) kişiden oluşan Onur Kurulu Üyeliği listesini açık oylama ile Genel Kurulun onayına sunar. Onur Kurulu Üyeleri pozisyonları itibari ile Kelkit Platformu seçimlerinde aday olamazlar.

Kelkit Platformu Genel Kurulu : Kelkit Platformu'nun en yetkili organıdır. Görevi Kelkit Platformu Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek,değerlendirmek,tüzük değişikliği yapabilmek ve her türlü gerekli kararları almaktır. Genel Kurul ilki Aralık ayında olmak üzere yılda bir olağan olarak toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Kelkit Platformu Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla toplanır. Genel Kurul kararlarını toplantıya katılan ve oy kullanan üyelerin salt çoğunluğuyla alır.

Genel Kurul aşağıdaki kişi ya da Kurum ve Kuruluşlardan oluşur ;

Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat illerinin Valilikleri, milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite rektörleri Kelkit Platformu amacına uygun olmak kaydıyla sivil toplum kuruluşlarının başkanları. (Sivil toplum kuruluşlarının içerikleri seçim tüzüğünde gösterilmiştir.)

Köse, Kelkit, Şiran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, Akıncılar, Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Almus, Niksar, Erbaa olmak üzere onbeş (15) ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve bu ilçelere bağlı belde belediye başkanları ile

ÇEKÜL Vakfı Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde ve ÇEKÜL Vakfı Genel Kurulu'nca onay görmüş üyelerden oluşur.


Danışma Kurulu : Danışma Kurulu konusunda,uzman kurum-kuruluş veya şahısların temsil ettikleri ünvanları itibariyle belirlenir ve bu unvanı taşıdıkları sürece görevleri devam eder. Danışma Kurulu üyeleri seçime tabi değildir. Unvan değişikliği halinde yeni göreve gelen doğal olarak Danışma Kurulu üyeliğine de hak kazanır. Danışma Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu haricinde Kelkit Platform birimlerinin hiç birinde görev alamazlar. Seçimle gelmediklerinden oy kullanamazlar. Danışma Kurulu ÇEKÜL Vakfı Genel Merkezinde belirlenir ve ilk Genel Kurulda Platform onayına sunulur.

Danışma Kurulu Görev ve Yetkileri Şunlardır ;

a- Platformun amaçlarının gerçekleştirilmesi için öneriler geliştirmek ve bu önerileri Yürütme Kuruluna sunmak.
b- Platform çalışmalarını değerlendirmek ve sonuçlarını Yürütme Kuruluna sunmak.
c- Yürütme Kurulunca belirlenen hedefler ışığında projeler üretmek var olan projelerin içinde çalışmak ve kendi içinde süreli ve süresiz komiteler oluşturmak.

KELKİT PLATFORMU YÜRÜTME KURULU

Kelkit Platformu Yürütme Kurulu ; Platformun yönetim ve temsil organıdır. Kurul bu yetkilerini kısmen veya tamamen kendi içinde oluşturduğu bir organa devredebilir.

Yürütme Kurulu Kanunlar, Tüzük ve Yönetmelikler ile Platform hükümleri gereğince kendisine verilmiş yetki ve görevlerle birlikte aşağıdaki görevleri yürütür.

Platformun amacıma uygun her türlü organizasyonları gerçekleştirmek.
Platform içindeki yer alan il ve ilçelerin sınırları içerisinde bu bölgelere ait kültürel, doğal ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesi ve bu yolda yapılabilecek tüm çalışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
Genel Kurulda benimsenen fikirleri karşıt görüşleriyle birlikte Kurulda tartışmak ve hayata geçirmek.
Platformda adı geçen tüm bölgelerin üstünde yaşayan insan topluluklarının dünya standartlarında bir yaşam sürmesine yönelik bütün çalışmaları Ulusal ve Uluslar arası platformlarda dile getirmek ve takip etmek.
Genel Kurulda yapılan öneriler doğrultusunda gündemi belirlemek.
Gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek.Her yıl Aralık ayı başında Genel Kurulu oluşturan üyeleri ismen belirleyerek güncelleştirmek.
Gerektiğinde Genel Kurulca tartışılmak üzere bölgeler adına çalışmaları başlatmak.
Kelkit Platformuna yeni üye katılımlarını güncelleştirir. Genel Kurulun onayına sunar. Kelkit Platformu Yürütme Kurulu kendi arasından bir genel sekreter ile birlikte genel sekreterlik için bir yardımcı seçilir. Genel Sekreterin mazereti halinde genel sekreter yardımcısı genel sekreter yerine geçer.

KELKİT PLATFORMU YÜRÜTME KURULU

a- Kelkit Platformu Başkanı
b- Kelkit Platformu Başkan Yardımcısı
c- Kelkit Havzası üzerindeki beş (5) ilin Valilikleri
c-1-Erzincan Valiliği
c-2-Giresun Valiliği
c-3-Gümüşhane Valiliği
c-4-Sivas Valiliği
c-5-Tokat Valiliği
d- Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, G.O.P. Üniversitesi Rektörlüğü
e- ÇEKÜL Vakfı
f- Kelkit Havzası üzerinde bulunan onbeş (15 ) İlçe Belediyesi
f-1-Köse Bld.Bşk.
f-2-Kelkit Bld.Bşk.
f-3-Şiran Bld.Bşk.
f-4-Refahiye Bld.Bşk.
f-5-Çamoluk Bld.Bşk.
f-6-Gölova Bld.Bşk.
f-7-Alucra Bld.Bşk.
f-8-Akıncılar Bld.Bşk.
f-9-Şebinkarahisar Bld.Bşk.
f-10-Suşehri Bld.Bşk.
f-11-Koyulhisar Bld.Bşk.
f-12-Reşadiye Bld.Bşk.
f-13-Almus Bld.Bşk.
f-14-Niksar Bld. Bşk.
f-15-Erbaa Bld. Bşk.
g- ÇEKÜL Vakfı Kelkit Platformu Bölge Koordinatörlüğü

KELKİT PLATFORMU YÜRÜTME KURULU ORGANLARI İŞLEYİŞİ

Kelkit Platformu Başkanı :

Kelkit Platformu Genel Kurulu ve Kelkit Platformu Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

Genel Kurulu yönetir.

Kelkit Platformu Yürütme Kurulunca belirlenen gündeme ve/veya olağanüstü toplantı kararını Platform üyelerine duyurulmasını sağlar.

Kelkit Platformunu yerel,ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil eder.
Kelkit Platformu Başkan Yardımcısı :

Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara başkanlık eder.
Kelkit Platformu Genel Sekreteri :

Kelkit Platformu Organları tarafından alınan kararların,kamuya mal edilmesini,yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve Kelkit Platformu Yürütme Kurulunu bilgilendirir.

Kelkit Platformu organlarına ait toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve arşivlenmesinden sorumludur.

Kelkit Platformu Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündemi onbeş gün (15) önceden Platform üyelerine gönderir.

Genel Sekreterin yukarıda belirtilen görevleri, kurulacak bir sekreterya merkezindeki personeller tarafından yürütülür.

Genel Sekreterin herhangi bir nedenle görevini yapamaması halinde yardımcısı bu görevleri yerine getirir.
KELKİT PLATFORMUNUN BÜTÇESİ: Kelkit Platformu, gönüllü bir kuruluştur. Platform içindeki organlardan biri olan ve bilim adamları yada uzmanların oluşturduğu Danışma Kurullarının hazırlayacağı projeler, bir il ve ilçeyi kapsıyor ise projenin uygulanacağı il ya da ilçe.

Eğer birden fazla il veya ilçe; olması halinde ilgili il ve ilçelerin ortak sağlayacağı kaynaklar ile karşılanır.

Kelkit Platformu, platformu oluşturan ortaklara ücretsiz proje desteği verecek ve sponsor kuruluşlar ile merkezi idarenin projelerle ilgili birimlerini harekete geçirecektir. Bilindiği üzere Uluslar arası sivil toplum kuruluşları ile Ülkeler yapacakları yardımlarda muhatap olarak sivil kuruluşları görmek istemektedirler. Buradan hareketle ulusal ve uluslar arası sivil toplum kuruluşlarının bölgeye ilgisini artırarak organizasyonlarını gerçekleştirmeleri için girişimlerde bulunulacaktır. Platform sekreteryası ve platform sekreteryasının masrafları platformun kuruluş merkezi olarak düşünülen Tokat ili tarafından kurulacak ofiste yürütülecek ve masraflar Tokat il ve havza boyutundaki ilçeler tarafından karşılanacaktır. Daha sonra başkanlık hangi ilde ise sekreterya masrafları o il tarafından karşılanacaktır.

III. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :

Madde 1 :
ÇEKÜL Vakfı Kelkit Platformu Genel Kurul oturumlarını Başkanın bizzat yönetmesi esastır. Ancak; Başkanın bulunmadığı hallerde oturum Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir.

Madde 2 :
Genel Kurulda Başkanlık Divanınca belirlenen gündem uygulanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce en az on bir (11) üyenin önerisi ve Genel Kurulun kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.

Madde 3 :
Halkın bilgi edinmek hakkını sağlamak üzere veya üyelerden gelen bilgi talebi için Kelkit Platformu kararları halka açılır. Bir Kurumdan bilgi edinebilmek için Kelkit Platformu bünyesinde komisyon kurulabilir. Bilgilenme hususunda ilgili kuruma yazılı teklif yapılır.

Madde 4 :
Kelkit Platformu Genel Kurulunda söz alacak üyelerin konuşma süreleri 15'er dakika ile sınırlandırılmıştır. Genel Kurulda Başkanlık Divanına önceden yazılı olarak başvuran ve gündem sahibi üyeye Başkan tarafından 20 dakika konuşma hakkı verilebilir.

Madde 5 :
Kelkit Platformu kararlarının, bölgedeki merkez Belediye Meclisleri, İlçe Belediyeleri Meclisleri, İl Genel Meclislerinin ilk toplantılarında gündeme alınarak görüşülmesi önerilir. Bir sonraki Kelkit Platformu Yürütme Kurulu toplantısında üyelere gelişmeler hakkında bilgi verilmesi esastır. Aynı şekilde Kelkit Platformu Yürütme Kurulu Merkez Belediye Başkanlıklarında ve İlçe Belediyelerden (1580) Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde Meclis kararlarını yazılı olarak isteyebilir.

Madde 6 :
Kelkit Platformu toplantıları yapıldığı yerdeki basına ve halka açık olarak gerçekleştirilir. Kelkit Platformu Yürütme Kurul kararları Genel Sekreterlik aracılığıyla tüm illerdeki bürolarda halka açık tutulur. Sekreterya ÇEKÜL Vakfı Kelkit Bölge Koordinatörlüğü'nce yürütülür.


IV. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK

ÇEKÜL Vakfı Genel Merkezi'nin incelemeleri ve çeşitli zamanlarda yapılan toplantılarda ortaya çıkan görüşler ile hazırlanan bu tüzük ÇEKÜL Vakfı Kelkit Platformu Genel Koordinatörünün ilk toplantısında görüşülmek üzere yürürlüğe konulmuştur. Genel Koordinatörlük tarafından incelenen tüzük ÇEKÜL Vakfı Genel Merkezi'nin onayına sunulur. Onaydan sonra kesinleşir.


V. BÖLÜM: YÜRÜTME

Bu tüzük hükümlerini Kelkit Platformu Genel Kurulu adına Yürütme Kurulu yürütür.

VI. BÖLÜM: SEÇİMLER

ÇEKÜL Vakfı Kelkit Platformu Koordinatörlüğü Kelkit Platformu'nun Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinin zamanında yapılması ve organlarının belirlenmesi ilke ve esaslarını düzenlemek üzere belirlenecek kriterleri yazılı olarak bir yönerge halinde düzenler. Bu hüküm gereği seçim yönergesi çıkarılır. Seçim yönergesi ilk Genel Kurulda Genel Kurul onayına sunulur.

GEÇİCİ MADDE 1 :
Organlar teşkil edilinceye ve ilk Genel Kurul toplantısı yapılana kadar toplantı gündemi ve tarihi, ÇEKÜL Vakfı Kelkit Platformu Genel Koordinatörlüğü tarafından tespit edilerek yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2:
Kelkit Platformu bünyesinde yer almak için ;

Valilikler İl Daimi Encümen kararı (İlk İl Genel Meclis toplantısına sunulur )

Milletvekilleri yazılı başvuru

Rektörler Senato kararı

Belediyeler Belediye Encümen kararı ( İlk Belediye Meclis toplantısına sunulur)

İl Özel İdare Müdürlükleri, İl Daimi Encümen Kararı (İlk İl Genel Meclis toplantısına sunulur.

Sivil insiyatif gurupları Yönetim Kurulu kararları (Şube ve Temsilcilikler en üst seviyedeki yetkili kurullarının onayı ile)